فروش        اجاره        رهن
تا 60 متر       از 60 تا 90 متر       از 90 تا 120 متر       از 120 تا 180 متر       از 180 متر به بالا
  تعداد مورد های یافته شده : 42 مورد.
  درج در علاقه مندی
منـطـقـهطبقهبالابرزیر بناخوابکـفسنپارکینگقیمت ، ودیعهمتری ، اجارهنوعوضعیتتــاریخ
اسكندري20062507,000,000ويلا كلنگيفروش1393/1/26
اسكندري20062507,200,000ويلا كلنگيفروش1392/11/2
اسكندري جنوبيسوم6532سرامیک12215,000,0003,307,692آپارتمانفروش1392/10/25
اسكندري جنوبيسوم6532سرامیک12215,000,0003,307,692آپارتمانفروش1392/9/26
اسكندرياول247430864,500,0003,500,000دفتر كارفروش1392/9/6
اسكندريدوم220330770,000,0003,500,000دفتر كارفروش1392/9/6
اسکندري جنوبيدر کل2346سنگ1300مستغلاتفروش1392/8/27
اسكندري20062508,000,000ويلا كلنگيفروش1392/8/14
اسكندرياول247430864,500,0003,500,000دفتر كارفروش1392/7/9
اسكندريدوم220330770,000,0003,500,000دفتر كارفروش1392/7/9
اسكندريهمكف2001300مغازهاجاره1392/6/5
اسكندري20062508,000,000ويلا كلنگيفروش1392/5/29
اسكندريدوم220330150,000,0000دفتر كاراجاره1392/4/30
اسكندرياول247430150,000,0000دفتر كاراجاره1392/4/30
اسكندرياول24743000دفتر كارفروش1392/4/30
اسكندريدوم22033000دفتر كارفروش1392/4/30
اسكندريسوم266425150,000,0000آپارتماناجاره1392/4/17
اسكندريهمكف2001300مغازهاجاره1392/4/13
اسكندري20062508,000,000ويلا كلنگيفروش1392/4/4
اسكندري شمالي22043سنگ20150,000,0001,500,000آپارتماناجاره رهن1392/3/17
اسكندريچهارم266440150,000,0000آپارتماناجاره1392/3/1
اسكندريچهارم266440150,000,0000آپارتماناجاره1392/1/29
اسكندريچهارم26644080,000,0000آپارتماناجاره1391/12/8
اسكندريچهارم26644030,000,0001,000,000آپارتماناجاره1391/10/30
اسكندريسوم26643030,000,0001,500,000آپارتماناجاره1391/6/23
اسكندريهمکف2144سراميك3000دفتر كارفروش1390/12/17
اسكندريهمکف2144سراميك3000دفتر كارفروش1390/11/1
اسكندريهمکف2144سراميك30428,000,0002,000,000دفتر كارفروش1390/9/8
اسكندريهمکف2144سراميك30428,000,0002,000,000دفتر كارفروش1390/9/8
اسكندريهمکف2144سراميك30428,000,0002,000,000دفتر كارفروش1390/7/23
اسكندريهمکف2604سراميك30520,000,0002,000,000دفتر كارفروش1390/7/23
اسكندريهمکف1850پاركت251,850,000,00010,000,000مغازهفروش1390/7/14
اسكندريهمکف2144سراميك30321,000,0001,500,000دفتر كارفروش1390/6/2
اسكندريهمکف2604سراميك30390,000,0001,500,000دفتر كارفروش1390/6/2
اسكندريهمکف1850پاركت251,850,000,00010,000,000مغازهفروش1390/5/19
اسكندرياول2122موكت25550,000,0002,594,339آپارتمانفروش1390/5/4
اسكندريهمکف1850پاركت25010,000,000مغازهفروش1390/3/29
اسكندرياول2122موكت25532,500,0002,500,000آپارتمانفروش1390/3/18
اسكندريهمکف2604سراميك3000دفتر كارفروش1390/3/3
اسكندريهمکف2144سراميك3000دفتر كارفروش1390/3/3
اسكندريهمکف2604سراميك3000دفتر كارفروش1390/1/25
اسكندريهمکف2144سراميك3000دفتر كارفروش1390/1/25

     صفحه 1  از 1          
اﺳﻜﻨﺪري ﻣﺤﻠﻪ 7 از ﻧﺎﺣﻴﻪ 3 واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 11 اﺳﺖ. ﻣﺤﺪوده ي آن از ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب در ﻏﺮب، ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺷﺮق، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﺷﻤﺎل، و ﻛﻤﻴﻞ در ﺟﻨﻮب و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﻮﻟﻲ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ. ﻏﺮب اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان، ﺷﺮق آن ﻣﺤﻠﻪ ي ﺣﺮ (ﺑﺎﻏﺸﺎه )، ﺷﻤﺎل ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮري و در ﺟﻨﻮب ﻣﺤﻠﻪ دﺧﺎﻧﻴﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ: 
ﻣﺤﻮر ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﻤﻊ و ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﻜﻨﺪري از ﻛﻤﻴﻞ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ 3 ﺷﻬﺮداري ﻧﺎم اﺳﻜﻨﺪري را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ داده اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺎم ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻛﻪ در درﺑﺎر رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻠﻪ اﺳﻜﻨﺪري ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻛﺎرﻛﺮد ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﻏﺸﺎه و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﺳﺖ. 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎل 1385 ﻛﻞ ﻛﺸﻮر 19484 ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و در 2672 ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ 9802 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 50/3 درﺻﺪ را ﻣﺮدان و 9682 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 49/7 درﺻﺪ را زﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
از اﻣﺎﻛﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد. اﻣﺎﻛﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ 3 ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ، 2 راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، 1 ﻣﺴﺠﺪ، 1 داروﺧﺎﻧﻪ، 4 ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ و 1 ﻣﺮﻛﺰ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺳﺮاي ﻣﺤﻠﻪ اﺳﻜﻨﺪري اﺳﺖ. ﺻﺎدق ﻫﺪاﻳﺖ و دﻛﺘﺮ اﻗﺒﺎل ﻧﻴﺰ از اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ. 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ورزﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮاﻓﻴﻚ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ و ﻫﻮا از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺤﻠﻪ ي اﺳﻜﻨﺪري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻫﺮاه ﺑﻮدن ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﻜﻨﺪري ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.  
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com