فروش        اجاره        رهن
تا 60 متر       از 60 تا 90 متر       از 90 تا 120 متر       از 120 تا 180 متر       از 180 متر به بالا
  تعداد مورد های یافته شده : 85 مورد.
  درج در علاقه مندی
منـطـقـهطبقهبالابرزیر بناخوابکـفسنپارکینگقیمت ، ودیعهمتری ، اجارهنوعوضعیتتــاریخ
اسكندري جنوبيچهارم1652موکت سرامیک3080,000,000300,000آپارتماناجاره1394/5/17
اسكندري جنوبيچهارم1453سرامیک10870,000,0006,000,000دفتر كارفروش1394/5/10
اسكندريسوم143225357,500,0002,500,000آپارتمانفروش1393/1/25
اسكندريسوم143225357,500,0002,500,000آپارتمانفروش1392/11/3
اسكندريدوم166330863,200,0005,200,000دفتر كارفروش1392/5/17
اسكندري شمالي11803سنگ20150,000,0001,500,000آپارتماناجاره رهن1392/3/17
اسكندريچهارم12030660,000,0005,500,000آپارتمانفروش1392/3/8
اسكندرياول1353100آپارتمانفروش1391/12/10
اسكندرياول13531472,500,0003,500,000آپارتمانفروش1391/11/2
اسكندريپنجم1442000دفتر كارفروش1391/10/19
اسكندرياول13531472,500,0003,500,000آپارتمانفروش1391/9/9
اسكندرياول1353100آپارتمانفروش1391/7/16
اسكندرياول15638468,000,0003,000,000آپارتمانفروش1391/7/11
اسكندريپنجم14420504,000,0003,500,000دفتر كارفروش1391/6/26
اسكندرياول15637436,800,0002,800,000آپارتمانفروش1391/6/1
اسكندريدوم166330120,000,0000دفتر كاراجاره1391/5/12
اسكندرياول1353100آپارتمانفروش1391/5/10
اسكندريپنجم14420504,000,0003,500,000دفتر كارفروش1391/4/21
اسكندريدوم15042510,000,0001,500,000دفتر كاراجاره1391/4/5
اسكندرياول1353سراميك100آپارتمانفروش1391/3/18
اسكندريچهارم1442سنگ000دفتر كارفروش1391/2/26
اسكندرياول1353سراميك100آپارتمانفروش1391/2/3
اسكندريچهارم1442سنگ0432,000,0003,000,000دفتر كارفروش1390/12/17
اسكندرياول1353سراميك1337,500,0002,500,000آپارتمانفروش1390/12/14
اسكندريچهارم1442سنگ0360,000,0002,500,000دفتر كارفروش1390/11/1
اسكندرياول1353سراميك1317,250,0002,350,000آپارتمانفروش1390/10/27
اسكندرياول1202سراميك0300,000,0002,500,000آپارتمانفروش1390/9/21
اسكندريچهارم1442سنگ0360,000,0002,500,000دفتر كارفروش1390/9/3
اسكندرياول1353سراميك1317,250,0002,350,000آپارتمانفروش1390/9/2
اسكندريسوم1202موزائيك2200آپارتمانفروش1390/8/29
اسكندريدوم1333سراميك30179,550,0001,350,000آپارتمانفروش1390/8/29
اسكندرياول1202سراميك0300,000,0002,500,000آپارتمانفروش1390/8/1
اسكندريدوم1373سراميك30184,950,0001,350,000دفتر كارفروش1390/7/23
اسكندريچهارم1442سنگ0360,000,0002,500,000دفتر كارفروش1390/7/20
اسكندرياول1353سراميك1317,250,0002,350,000آپارتمانفروش1390/7/19
اسكندريسوم1202موزائيك22264,000,0002,200,000آپارتمانفروش1390/7/13
اسكندرياول1202سراميك0288,000,0002,400,000آپارتمانفروش1390/7/5
اسكندريسوم1654سنگ18594,000,0003,600,000دفتر كارفروش1390/6/31
اسكندريدوم1363سراميك2500دفتر كارفروش1390/6/20
اسكندرياول1373سنگ6321,950,0002,350,000آپارتمانفروش1390/6/15
اسكندرياول1353سراميك1303,750,0002,250,000آپارتمانفروش1390/5/27
اسكندريسوم1202موزائيك22180,000,0001,500,000آپارتمانفروش1390/5/19
اسكندرياول1202سراميك0288,000,0002,400,000آپارتمانفروش1390/5/19
اسكندريدوم1383سراميك2282,900,0002,050,000آپارتمانفروش1390/5/17
اسكندريدوم1333سراميك30179,550,0001,350,000آپارتمانفروش1390/5/17
اسكندريسوم1654سنگ18594,000,0003,600,000دفتر كارفروش1390/5/8
اسكندرياول1202سراميك020,000,0001,500,000دفتر كاراجاره1390/4/19
اسكندريدوم1363سراميك25156,400,0001,150,000دفتر كارفروش1390/4/19
اسكندرياول1563سراميك7304,200,0001,950,000آپارتمانفروش1390/4/16
اسكندريپنجم1805سراميك20450,000,0002,500,000دفتر كارفروش1390/4/14

     صفحه 1  از 2          
اﺳﻜﻨﺪري ﻣﺤﻠﻪ 7 از ﻧﺎﺣﻴﻪ 3 واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 11 اﺳﺖ. ﻣﺤﺪوده ي آن از ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب در ﻏﺮب، ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺷﺮق، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﺷﻤﺎل، و ﻛﻤﻴﻞ در ﺟﻨﻮب و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﻮﻟﻲ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ. ﻏﺮب اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان، ﺷﺮق آن ﻣﺤﻠﻪ ي ﺣﺮ (ﺑﺎﻏﺸﺎه )، ﺷﻤﺎل ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮري و در ﺟﻨﻮب ﻣﺤﻠﻪ دﺧﺎﻧﻴﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ: 
ﻣﺤﻮر ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﻤﻊ و ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﻜﻨﺪري از ﻛﻤﻴﻞ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ 3 ﺷﻬﺮداري ﻧﺎم اﺳﻜﻨﺪري را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ داده اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺎم ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻛﻪ در درﺑﺎر رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻠﻪ اﺳﻜﻨﺪري ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻛﺎرﻛﺮد ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﻏﺸﺎه و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﺳﺖ. 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎل 1385 ﻛﻞ ﻛﺸﻮر 19484 ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و در 2672 ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ 9802 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 50/3 درﺻﺪ را ﻣﺮدان و 9682 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 49/7 درﺻﺪ را زﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
از اﻣﺎﻛﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد. اﻣﺎﻛﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ 3 ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ، 2 راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، 1 ﻣﺴﺠﺪ، 1 داروﺧﺎﻧﻪ، 4 ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ و 1 ﻣﺮﻛﺰ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺳﺮاي ﻣﺤﻠﻪ اﺳﻜﻨﺪري اﺳﺖ. ﺻﺎدق ﻫﺪاﻳﺖ و دﻛﺘﺮ اﻗﺒﺎل ﻧﻴﺰ از اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ. 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ورزﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮاﻓﻴﻚ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ و ﻫﻮا از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺤﻠﻪ ي اﺳﻜﻨﺪري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻫﺮاه ﺑﻮدن ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﻜﻨﺪري ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.  
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com