فروش        اجاره        رهن
تا 60 متر       از 60 تا 90 متر       از 90 تا 120 متر       از 120 تا 180 متر       از 180 متر به بالا
  تعداد مورد های یافته شده : 242 مورد.
  درج در علاقه مندی
منـطـقـهطبقهبالابرزیر بناخوابکـفسنپارکینگقیمت ، ودیعهمتری ، اجارهنوعوضعیتتــاریخ
اسكندريسوم802سنگ0416,000,0005,200,000آپارتمانفروش1394/7/2
اسكندري جنوبيسوم601سرامیک0324,000,0005,400,000آپارتمانفروش1394/5/11
اسكندري جنوبيسوم712لمینت6285,000,0004,014,000آپارتمانفروش1394/3/31
اسكندري جنوبيدوم842سرامیک10546,000,0006,500,000آپارتمانفروش1394/3/19
اسكندري جنوبياول771سنگ0462,000,0006,000,000آپارتمانفروش1394/2/29
اسكندري جنوبيسوم601سرامیک0330,000,0005,500,000آپارتمانفروش1394/2/24
اسكندري جنوبيمختلف661سنگ0349,800,0005,300,000آپارتمانفروش1394/2/20
اسكندري جنوبيمختلف782سنگ0413,400,0005,300,000آپارتمانفروش1394/2/20
اسكندري جنوبيسوم903سرامیک30270,000,0003,000,000آپارتمانفروش1394/2/9
اسكندري جنوبيپنچم702سرامیک0420,000,0006,000,000آپارتمانفروش1394/1/29
اسكندري جنوبيچهارم712سرامیک12260,000,0003,661,000آپارتمانفروش1394/1/26
اسكندري جنوبياول672سرامیک13245,000,0003,650,000آپارتمانفروش1394/1/19
اسكندريسوم682سراميك6220,000,0003,000,000آپارتمانفروش1393/8/7
اسكندري جنوبيسوم602سرامیک340,000,000500,000آپارتماناجاره1393/3/19
اسكندرياول88025450,000,0005,113,636دفتر كارفروش1393/2/25
اسكندرياول7120355,000,0005,000,000آپارتمانفروش1393/2/17
اسكندرياول87225300,000,0000آپارتمانفروش1393/2/7
اسكندرياول7822429,000,0005,500,000آپارتمانفروش1393/1/25
اسكندري جنوبيسوم852سرامیک13340,000,0004,000,000آپارتمانفروش1392/12/13
اسكندري جنوبيمختلف782سنگ1300دفتر كارفروش1392/12/8
اسكندري جنوبياول632سرامیک0226,800,0003,600,000آپارتمانفروش1392/12/8
اسكندري جنوبيمختلف852سرامیک0297,500,0003,500,000آپارتمانفروش1392/12/7
اسكندري جنوبيمختلف852سرامیک0297,500,0003,500,000آپارتمانفروش1392/12/7
اسكندرياول88025450,000,0005,113,636دفتر كارفروش1392/12/1
اسكندري جنوبيسوم702سرامیک0224,000,0003,200,000آپارتمانفروش1392/12/1
اسكندري جنوبيمختلف632سرامیک0258,300,0004,100,000آپارتمانفروش1392/11/29
اسكندري جنوبيمختلف632سرامیک0258,300,0004,100,000آپارتمانفروش1392/11/28
اسكندري جنوبيسوم652سرامیک12210,000,0003,230,769آپارتمانفروش1392/11/28
اسكندري جنوبيسوم751سرامیک20217,500,0002,900,000آپارتمانفروش1392/11/16
اسكندرياول87225285,000,0000آپارتمانفروش1392/11/13
اسكندرياول87225285,000,0000آپارتمانفروش1392/11/13
اسكندري جنوبياول632سرامیک0226,800,0003,600,000آپارتمانفروش1392/11/8
اسكندري جنوبيمختلف852سرامیک0297,500,0003,500,000آپارتمانفروش1392/11/7
اسكندرياول7822429,000,0005,500,000آپارتمانفروش1392/11/2
اسكندري جنوبيمختلف632سرامیک0258,300,0004,100,000آپارتمانفروش1392/10/25
اسكندري جنوبيدوم602سنگ1258,000,0004,300,000آپارتمانفروش1392/10/18
اسكندري جنوبيدوم802سرامیک12320,000,0004,000,000آپارتمانفروش1392/10/18
اسكندري جنوبيسوم751سرامیک20217,500,0002,900,000آپارتمانفروش1392/10/5
اسكندري جنوبيمختلف852سرامیک0331,500,0003,900,000آپارتمانفروش1392/10/4
اسكندري جنوبياول632سرامیک0226,800,0003,600,000آپارتمانفروش1392/10/4
اسکندري جنوبياول651سرامیک0185,000,0002,850,000آپارتمانفروش1392/10/2
اسكندري جنوبيمختلف632سرامیک0258,300,0004,100,000آپارتمانفروش1392/9/26
اسكندري جنوبيمختلف782سنگ1300دفتر كارفروش1392/9/21
اسكندري جنوبيدوم602سنگ1258,000,0004,300,000آپارتمانفروش1392/9/19
اسكندري جنوبيدوم802سرامیک12350,000,0004,375,000آپارتمانفروش1392/9/19
اسكندرياول88025450,000,0005,113,636دفتر كارفروش1392/9/18
اسكندريدوم6021258,000,0004,300,000آپارتمانفروش1392/9/17
اسكندري جنوبيدوم602موکت17150,000,0002,500,000آپارتمانفروش1392/9/14
اسكندري جنوبياول602سرامیک100170,000,0002,833,333آپارتمانفروش1392/9/14
اسكندري جنوبيسوم751سرامیک20217,500,0002,900,000آپارتمانفروش1392/9/10

     صفحه 1  از 5          
اﺳﻜﻨﺪري ﻣﺤﻠﻪ 7 از ﻧﺎﺣﻴﻪ 3 واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 11 اﺳﺖ. ﻣﺤﺪوده ي آن از ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب در ﻏﺮب، ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺷﺮق، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﺷﻤﺎل، و ﻛﻤﻴﻞ در ﺟﻨﻮب و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﻮﻟﻲ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ. ﻏﺮب اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان، ﺷﺮق آن ﻣﺤﻠﻪ ي ﺣﺮ (ﺑﺎﻏﺸﺎه )، ﺷﻤﺎل ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮري و در ﺟﻨﻮب ﻣﺤﻠﻪ دﺧﺎﻧﻴﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ: 
ﻣﺤﻮر ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﻤﻊ و ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﻜﻨﺪري از ﻛﻤﻴﻞ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ 3 ﺷﻬﺮداري ﻧﺎم اﺳﻜﻨﺪري را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ داده اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺎم ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻛﻪ در درﺑﺎر رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻠﻪ اﺳﻜﻨﺪري ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻛﺎرﻛﺮد ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﻏﺸﺎه و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﺳﺖ. 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎل 1385 ﻛﻞ ﻛﺸﻮر 19484 ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و در 2672 ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ 9802 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 50/3 درﺻﺪ را ﻣﺮدان و 9682 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 49/7 درﺻﺪ را زﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
از اﻣﺎﻛﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد. اﻣﺎﻛﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ 3 ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ، 2 راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، 1 ﻣﺴﺠﺪ، 1 داروﺧﺎﻧﻪ، 4 ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ و 1 ﻣﺮﻛﺰ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺳﺮاي ﻣﺤﻠﻪ اﺳﻜﻨﺪري اﺳﺖ. ﺻﺎدق ﻫﺪاﻳﺖ و دﻛﺘﺮ اﻗﺒﺎل ﻧﻴﺰ از اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ. 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ورزﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮاﻓﻴﻚ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ و ﻫﻮا از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺤﻠﻪ ي اﺳﻜﻨﺪري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻫﺮاه ﺑﻮدن ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﻜﻨﺪري ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.  
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com