فروش        اجاره        رهن
تا 60 متر       از 60 تا 90 متر       از 90 تا 120 متر       از 120 تا 180 متر       از 180 متر به بالا
  تعداد مورد های یافته شده : 316 مورد.
  درج در علاقه مندی
منـطـقـهطبقهبالابرزیر بناخوابکـفسنپارکینگقیمت ، ودیعهمتری ، اجارهنوعوضعیتتــاریخ
اسكندرياول401سراميك4125,000,0003,125,000آپارتمانفروش1395/5/31
اسكندري جنوبيهمکف370سنگ30100,000,0003,000,000مغازهاجاره1394/5/19
اسكندري جنوبيهمکف310سنگ9620,000,00020,000,000مغازهفروش1394/5/17
اسكندري جنوبيدوم551سرامیک1234,000,0000آپارتمانرهن1394/5/15
اسكندري جنوبيسوم601سرامیک0324,000,0005,400,000آپارتمانفروش1394/5/11
اسكندري جنوبيسوم601سرامیک0330,000,0005,500,000آپارتمانفروش1394/2/24
اسكندري جنوبيهمکف370سنگ30888,000,00024,000,000مغازهفروش1394/2/6
اسكندري جنوبيسوم602سرامیک340,000,000500,000آپارتماناجاره1393/3/19
اسكندريچهارم501سراميك12150,000,0003,000,000آپارتمانفروش1393/3/18
اسكندريهمكف311000مغازهاجاره1393/3/5
اسكندريهمكف41025250,000,0006,097,560دفتر كارفروش1393/2/27
اسكندريهمكف2514000مغازهاجاره1393/2/22
اسكندريهمكف5910295,000,0005,000,000آپارتمانفروش1393/2/21
اسكندريزيرزمين552سراميك17150,000,0002,600,000آپارتمانفروش1393/2/20
اسكندريهمكف261000مغازهاجاره1393/2/1
اسكندري جنوبياول541سرامیک6199,800,0003,700,000آپارتمانفروش1393/1/21
اسكندري جنوبيساير00سایر25504,800,000كلنگيفروش1392/12/22
اسكندريهمكف311000مغازهاجاره1392/12/18
اسكندريهمكف4012000مغازهاجاره1392/12/5
اسكندري جنوبيساير00سایر10005,000,000كلنگيفروش1392/12/4
اسكندريهمكف2514000مغازهاجاره1392/12/1
اسكندريهمكف41025250,000,0006,097,560دفتر كارفروش1392/12/1
اسكندري جنوبيدوم572سرامیک0182,400,0003,200,000آپارتمانفروش1392/12/1
اسكندري جنوبيهمکف246سنگ255015,000,000مغازهفروش1392/11/30
اسكندري جنوبياول461پارکت13180,000,0003,913,043آپارتمانفروش1392/11/29
اسكندري جنوبيسوم471سرامیک12147,000,0003,127,660آپارتمانفروش1392/11/29
اسكندري جنوبيچهارم562سرامیک14140,000,0002,500,000آپارتمانفروش1392/11/27
اسكندري جنوبيساير00سایر25504,800,000كلنگيفروش1392/11/20
اسكندري جنوبيساير00سایر25504,800,000كلنگيفروش1392/11/20
اسكندري جنوبيچهارم551سرامیک020,000,000550,000آپارتماناجاره1392/11/12
اسكندري جنوبيچهارم551سرامیک020,000,000550,000آپارتماناجاره1392/11/12
اسكندريهمكف261000مغازهاجاره1392/11/9
اسكندري جنوبيچهارم501سرامیک1528,000,0000آپارتمانرهن و اجاره1392/11/7
اسكندري جنوبيساير00سایر10005,000,000كلنگيفروش1392/11/3
اسكندري جنوبيهمکف246سنگ255015,000,000مغازهفروش1392/10/30
اسكندري جنوبياول461پارکت13180,000,0003,913,043آپارتمانفروش1392/10/26
اسكندري جنوبيچهارم371سرامیک13131,000,0003,540,541آپارتمانفروش1392/10/26
اسكندري جنوبيمختلف531سرامیک000آپارتمانفروش1392/10/25
اسكندري جنوبياول541سرامیک640,000,0000آپارتمانرهن و اجاره1392/10/23
اسكندري جنوبيدوم602سنگ1258,000,0004,300,000آپارتمانفروش1392/10/18
اسكندريهمكف311000مغازهاجاره1392/10/9
اسكندري جنوبيمختلف531سرامیک000آپارتمانفروش1392/9/26
اسكندري جنوبيچهارم571پارکت6188,100,0003,300,000آپارتمانفروش1392/9/26
اسكندريچهارم40113145,000,0003,625,000آپارتمانفروش1392/9/25
اسكندري جنوبيهمکف246سنگ255015,000,000مغازهفروش1392/9/25
اسكندري جنوبيچهارم371سرامیک13140,000,0003,783,784آپارتمانفروش1392/9/25
اسكندري جنوبيچهارم562سرامیک14156,000,0002,785,714آپارتمانفروش1392/9/25
اسكندري جنوبياول461پارکت13180,000,0003,913,043آپارتمانفروش1392/9/25
اسكندريهمكف4012500مغازهاجاره1392/9/24
اسكندرياول44440250,000,0005,681,818دفتر كارفروش1392/9/20

     صفحه 1  از 7          
اﺳﻜﻨﺪري ﻣﺤﻠﻪ 7 از ﻧﺎﺣﻴﻪ 3 واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 11 اﺳﺖ. ﻣﺤﺪوده ي آن از ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب در ﻏﺮب، ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺷﺮق، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﺷﻤﺎل، و ﻛﻤﻴﻞ در ﺟﻨﻮب و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﻮﻟﻲ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ. ﻏﺮب اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان، ﺷﺮق آن ﻣﺤﻠﻪ ي ﺣﺮ (ﺑﺎﻏﺸﺎه )، ﺷﻤﺎل ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮري و در ﺟﻨﻮب ﻣﺤﻠﻪ دﺧﺎﻧﻴﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ: 
ﻣﺤﻮر ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﻤﻊ و ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﻜﻨﺪري از ﻛﻤﻴﻞ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ 3 ﺷﻬﺮداري ﻧﺎم اﺳﻜﻨﺪري را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ داده اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺎم ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻛﻪ در درﺑﺎر رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻠﻪ اﺳﻜﻨﺪري ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻛﺎرﻛﺮد ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﻏﺸﺎه و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﺳﺖ. 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎل 1385 ﻛﻞ ﻛﺸﻮر 19484 ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و در 2672 ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ 9802 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 50/3 درﺻﺪ را ﻣﺮدان و 9682 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 49/7 درﺻﺪ را زﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
از اﻣﺎﻛﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد. اﻣﺎﻛﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ 3 ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ، 2 راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، 1 ﻣﺴﺠﺪ، 1 داروﺧﺎﻧﻪ، 4 ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ و 1 ﻣﺮﻛﺰ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺳﺮاي ﻣﺤﻠﻪ اﺳﻜﻨﺪري اﺳﺖ. ﺻﺎدق ﻫﺪاﻳﺖ و دﻛﺘﺮ اﻗﺒﺎل ﻧﻴﺰ از اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ. 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ورزﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮاﻓﻴﻚ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ و ﻫﻮا از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺤﻠﻪ ي اﺳﻜﻨﺪري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻫﺮاه ﺑﻮدن ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﻜﻨﺪري ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.  
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com