نحوه پاک کردن مشخصات اتصال به پایگاه داده در SQL Server

برای پاک کردن اطلاعات اتصال به پایگاه داده در نرم افزار Microsoft Sql Server به سادگی می توانید ابتدا از نرم افزار خارج شوید و سپس فایل زیر را

SQL Server Management Studio 2014
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\SQL Server Management Studio\12.0\SqlStudio.bin

SQL Server Management Studio 2012
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\SQL Server Management Studio\11.0\SqlStudio.bin

SQL Server Management Studio 2008
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft SQL Server\100\Tools\Shell\SqlStudio.bin

SQL Server Management Studio 2005

  • In Windows 8/7/Vista: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft SQL Server\90\Tools\Shell\mru.dat
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\Microsoft\Microsoft SQL Server\90\Tools\Shell\mru.dat

نسبت به نسخه نصب شده بر روی سیستم خود فایل اشاره شده را حذف کنید

با این کار کلیه اطلاعات مربوط به اتصال به پایگاه داده حذف میگردد.

امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد