آدرس های ایستا وردپرس در iis

نحوه حل مشکل عدم لود شدن آدرس های یکتای فارسی در وردپرس در صورت استفاده از iis و داشتن سرور ویندوزی

جهت رفع این مشکل میبایست دو فایل index.php و web.config را ویرایش نمائید

  if (isset($_SERVER['UNENCODED_URL'])) {
  $_SERVER['REQUEST_URI'] = $_SERVER['UNENCODED_URL'];
}
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
 <system.webServer>
  <rewrite>
   <rules>
      <rule name="WordPress: http://yoursite" patternSyntax="Wildcard">
        <match url="*"/>
          <conditions>
            <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true"/>
            <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true"/>
          </conditions>
        <action type="Rewrite" url="index.php"/>
      </rule></rules>
  </rewrite>
 </system.webServer>
</configuration>

* نکته : در فایل web.config بجای yoursite آدرس کامل سایت خود را وارد کنید

امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد