فروش        اجاره        رهن
تا 60 متر       از 60 تا 90 متر       از 90 تا 120 متر       از 120 تا 180 متر       از 180 متر به بالا
  تعداد مورد های یافته شده : 44 مورد.
  درج در علاقه مندی
منـطـقـهطبقهبالابرزیر بناخوابکـفسنپارکینگقیمت ، ودیعهمتری ، اجارهنوعوضعیتتــاریخ
اسكندري جنوبيسوم602سرامیک340,000,000500,000آپارتماناجاره1393/3/19
اسكندريهمكف8912500مغازهاجاره1392/8/13
اسكندريچهارم8521525,000,000850,000آپارتماناجاره1392/7/30
اسکندري جنوبيدوم652سرامیک820,000,000450,000آپارتماناجاره1392/7/22
اسكندريهمكف8912500مغازهاجاره1392/6/31
اسكندريچهارم8521525,000,000850,000آپارتماناجاره1392/6/5
اسكندريدوم9024050,000,0000دفتر كاراجاره1392/5/30
اسكندريدوم9024050,000,0000دفتر كاراجاره1392/5/30
اسكندريدوم9024050,000,0000دفتر كاراجاره1392/5/30
اسكندريهمكف8912500مغازهاجاره1392/5/6
اسكندريچهارم7521010,000,0001,100,000آپارتماناجاره1392/4/18
اسكندريسوم8021045,000,000300,000آپارتماناجاره1392/4/17
اسكندريهمكف8912500مغازهاجاره1392/3/21
اسكندرياول8621310,000,0001,100,000آپارتماناجاره1392/2/11
اسكندريهمكف8912500مغازهاجاره1392/2/7
اسكندريهمكف8912500مغازهاجاره1391/12/20
اسكندريهمكف8912500مغازهاجاره1391/11/12
اسكندريسوم7422515,000,000300,000آپارتماناجاره1391/11/10
اسكندريدوم862080,000,000150,000آپارتماناجاره1391/11/9
اسكندريسوم8021515,000,000600,000آپارتماناجاره1391/10/25
اسكندريهمكف8912500مغازهاجاره1391/10/2
اسكندرياول902065,000,0000آپارتماناجاره1391/9/19
اسكندريچهارم902550,000,0000آپارتماناجاره1391/8/8
اسكندريپنجم6531420,000,000550,000دفتر كاراجاره1391/8/8
اسكندريسوم7012525,000,000300,000آپارتماناجاره1391/7/27
اسكندريدوم611545,000,0000دفتر كاراجاره1391/7/10
اسكندريهمكف8912500مغازهاجاره1391/6/21
اسكندريچهارم9022025,000,000500,000آپارتماناجاره1391/5/9
اسكندريهمكف8912500مغازهاجاره1391/4/19
اسكندريپنجم882945,000,000500,000آپارتماناجاره1391/4/18
اسكندريسوم8021215,000,000550,000آپارتماناجاره1391/4/10
اسكندريپنجم642سراميك1445,000,0000دفتر كاراجاره1391/2/26
اسكندريسوم782سراميك1440,000,0000آپارتماناجاره1391/2/12
اسكندرياول752سراميك535,000,000210,000آپارتماناجاره1390/11/16
اسكندريسوم852سنگ1515,000,000500,000آپارتماناجاره1390/10/19
اسكندريسوم602سراميك105,000,000700,000دفتر كاراجاره1390/9/28
اسكندريدوم752سراميك54,000,0001,300,000دفتر كاراجاره1390/8/1
اسكندريدوم852سنگ1515,000,000450,000آپارتماناجاره1390/6/8
اسكندريپنجم842سراميك050,000,000100,000آپارتماناجاره1390/3/29
اسكندريچهارم702سراميك88,000,000600,000آپارتماناجاره1390/3/11
اسكندريهمکف600سنگ130,000,0000آپارتمان دفتر كاجاره1390/1/27
اسكندريسوم702010,000,000600,000آپارتماناجاره1389/9/30
اسكندريهمکف852040,000,0000آپارتماناجاره1389/9/8
اسكندريچهارم8522010,000,000450,000آپارتماناجاره1389/8/20

     صفحه 1  از 1          
اﺳﻜﻨﺪري ﻣﺤﻠﻪ 7 از ﻧﺎﺣﻴﻪ 3 واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 11 اﺳﺖ. ﻣﺤﺪوده ي آن از ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب در ﻏﺮب، ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺷﺮق، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﺷﻤﺎل، و ﻛﻤﻴﻞ در ﺟﻨﻮب و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﻮﻟﻲ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ. ﻏﺮب اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان، ﺷﺮق آن ﻣﺤﻠﻪ ي ﺣﺮ (ﺑﺎﻏﺸﺎه )، ﺷﻤﺎل ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮري و در ﺟﻨﻮب ﻣﺤﻠﻪ دﺧﺎﻧﻴﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ: 
ﻣﺤﻮر ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﻤﻊ و ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﻜﻨﺪري از ﻛﻤﻴﻞ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ 3 ﺷﻬﺮداري ﻧﺎم اﺳﻜﻨﺪري را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ داده اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺎم ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻛﻪ در درﺑﺎر رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻠﻪ اﺳﻜﻨﺪري ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻛﺎرﻛﺮد ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﻏﺸﺎه و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﺳﺖ. 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎل 1385 ﻛﻞ ﻛﺸﻮر 19484 ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و در 2672 ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ 9802 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 50/3 درﺻﺪ را ﻣﺮدان و 9682 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 49/7 درﺻﺪ را زﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
از اﻣﺎﻛﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد. اﻣﺎﻛﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ 3 ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ، 2 راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، 1 ﻣﺴﺠﺪ، 1 داروﺧﺎﻧﻪ، 4 ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ و 1 ﻣﺮﻛﺰ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺳﺮاي ﻣﺤﻠﻪ اﺳﻜﻨﺪري اﺳﺖ. ﺻﺎدق ﻫﺪاﻳﺖ و دﻛﺘﺮ اﻗﺒﺎل ﻧﻴﺰ از اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ. 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ورزﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮاﻓﻴﻚ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ و ﻫﻮا از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺤﻠﻪ ي اﺳﻜﻨﺪري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻫﺮاه ﺑﻮدن ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﻜﻨﺪري ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.  
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com