فروش        اجاره        رهن
تا 60 متر       از 60 تا 90 متر       از 90 تا 120 متر       از 120 تا 180 متر       از 180 متر به بالا
  تعداد مورد های یافته شده : 106 مورد.
  درج در علاقه مندی
منـطـقـهطبقهبالابرزیر بناخوابکـفسنپارکینگقیمت ، ودیعهمتری ، اجارهنوعوضعیتتــاریخ
اسكندري جنوبيهمکف370سنگ30100,000,0003,000,000مغازهاجاره1394/5/19
اسكندري جنوبيسوم602سرامیک340,000,000500,000آپارتماناجاره1393/3/19
اسكندريهمكف311000مغازهاجاره1393/3/5
اسكندريهمكف2514000مغازهاجاره1393/2/22
اسكندريهمكف261000مغازهاجاره1393/2/1
اسكندريهمكف311000مغازهاجاره1392/12/18
اسكندريهمكف4012000مغازهاجاره1392/12/5
اسكندريهمكف2514000مغازهاجاره1392/12/1
اسكندري جنوبيچهارم551سرامیک020,000,000550,000آپارتماناجاره1392/11/12
اسكندري جنوبيچهارم551سرامیک020,000,000550,000آپارتماناجاره1392/11/12
اسكندريهمكف261000مغازهاجاره1392/11/9
اسكندري جنوبيچهارم501سرامیک1528,000,0000آپارتمانرهن و اجاره1392/11/7
اسكندري جنوبياول541سرامیک640,000,0000آپارتمانرهن و اجاره1392/10/23
اسكندريهمكف311000مغازهاجاره1392/10/9
اسكندريهمكف4012500مغازهاجاره1392/9/24
اسكندريهمكف4012000مغازهاجاره1392/9/21
اسكندريهمكف2514000مغازهاجاره1392/9/19
اسكندريهمكف4112500مغازهاجاره1392/8/6
اسكندريهمكف311000مغازهاجاره1392/7/30
اسكندريهمكف4012500مغازهاجاره1392/7/18
اسكندريهمكف4012000مغازهاجاره1392/7/8
اسكندريهمكف2514000مغازهاجاره1392/7/3
اسكندريهمكف4112500مغازهاجاره1392/6/18
اسكندريهمكف311000مغازهاجاره1392/6/12
اسكندريهمكف4012000مغازهاجاره1392/5/16
اسكندريهمكف4012500مغازهاجاره1392/5/13
اسكندريهمكف2514000مغازهاجاره1392/5/13
اسكندريهمكف261000مغازهاجاره1392/5/12
اسكندريچهارم5611310,000,000700,000آپارتماناجاره1392/5/3
اسكندريهمكف4112500مغازهاجاره1392/4/30
اسكندريهمكف311000مغازهاجاره1392/4/24
اسكندريهمكف201820,000,0002,000,000مغازهاجاره1392/4/20
اسكندريهمكف2312000مغازهاجاره1392/4/17
اسكندريهمكف4012000مغازهاجاره1392/3/30
اسكندريهمكف4012000مغازهاجاره1392/3/30
اسكندريهمكف2514000مغازهاجاره1392/3/27
اسكندريهمكف4012500مغازهاجاره1392/3/27
اسكندريهمكف261000مغازهاجاره1392/3/26
اسكندريهمكف4112500مغازهاجاره1392/3/9
اسكندرياول551300دفتر كاراجاره1392/3/8
اسكندريهمكف311000مغازهاجاره1392/3/6
اسكندرياول451118,000,000500,000آپارتماناجاره1392/2/29
اسكندريهمكف2312000مغازهاجاره1392/2/24
اسكندريهمكف4012500مغازهاجاره1392/2/18
اسكندريهمكف261000مغازهاجاره1392/2/17
اسكندريهمكف4112500مغازهاجاره1392/2/9
اسكندريهمكف311000مغازهاجاره1392/2/5
اسكندريهمكف201030,000,000700,000مغازهاجاره1392/2/2
اسكندريهمكف4012000مغازهاجاره1392/1/25
اسكندريهمكف4012500مغازهاجاره1392/1/22

     صفحه 1  از 3          
اﺳﻜﻨﺪري ﻣﺤﻠﻪ 7 از ﻧﺎﺣﻴﻪ 3 واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 11 اﺳﺖ. ﻣﺤﺪوده ي آن از ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب در ﻏﺮب، ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺷﺮق، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﺷﻤﺎل، و ﻛﻤﻴﻞ در ﺟﻨﻮب و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﻮﻟﻲ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ. ﻏﺮب اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان، ﺷﺮق آن ﻣﺤﻠﻪ ي ﺣﺮ (ﺑﺎﻏﺸﺎه )، ﺷﻤﺎل ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮري و در ﺟﻨﻮب ﻣﺤﻠﻪ دﺧﺎﻧﻴﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ: 
ﻣﺤﻮر ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﻤﻊ و ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﻜﻨﺪري از ﻛﻤﻴﻞ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ 3 ﺷﻬﺮداري ﻧﺎم اﺳﻜﻨﺪري را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ داده اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺎم ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻛﻪ در درﺑﺎر رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻠﻪ اﺳﻜﻨﺪري ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻛﺎرﻛﺮد ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﻏﺸﺎه و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﺳﺖ. 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎل 1385 ﻛﻞ ﻛﺸﻮر 19484 ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و در 2672 ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ 9802 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 50/3 درﺻﺪ را ﻣﺮدان و 9682 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 49/7 درﺻﺪ را زﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
از اﻣﺎﻛﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد. اﻣﺎﻛﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ 3 ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ، 2 راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، 1 ﻣﺴﺠﺪ، 1 داروﺧﺎﻧﻪ، 4 ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ و 1 ﻣﺮﻛﺰ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺳﺮاي ﻣﺤﻠﻪ اﺳﻜﻨﺪري اﺳﺖ. ﺻﺎدق ﻫﺪاﻳﺖ و دﻛﺘﺮ اﻗﺒﺎل ﻧﻴﺰ از اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ. 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ورزﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮاﻓﻴﻚ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ و ﻫﻮا از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺤﻠﻪ ي اﺳﻜﻨﺪري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻫﺮاه ﺑﻮدن ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﻜﻨﺪري ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.  
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
بازیابی نام کاربری
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی
: پیام فوری

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com