فروش        اجاره        رهن
تا 60 متر       از 60 تا 90 متر       از 90 تا 120 متر       از 120 تا 180 متر       از 180 متر به بالا
  تعداد مورد های یافته شده : 128 مورد.
  درج در علاقه مندی
منـطـقـهطبقهبالابرزیر بناخوابکـفسنپارکینگقیمت ، ودیعهمتری ، اجارهنوعوضعیتتــاریخ
اسكندري جنوبيدوم1052سرامیک28315,000,0003,000,000آپارتمانفروش1394/5/22
اسكندري جنوبيسوم1112سرامیک25421,800,0003,800,000دفتر كارفروش1394/5/10
اسكندري جنوبياول1022سرامیک30320,000,0003,137,000آپارتمانفروش1394/5/7
اسكندري جنوبيسوم1112سرامیک25421,800,0003,800,000دفتر كارفروش1394/3/16
اسكندري جنوبيسوم903سرامیک30270,000,0003,000,000آپارتمانفروش1394/2/9
اسكندري جنوبيدوم1052سرامیک28367,500,0003,500,000آپارتمانفروش1394/1/23
اسكندري جنوبيسوم1112سرامیک25421,800,0003,800,000آپارتمانفروش1394/1/17
اسكندريهمكف10000840,000,0004,900,000کلنگيفروش1393/12/11
اسكندري شماليچهارم1163سراميك0626,400,0005,400,000آپارتمانفروش1393/9/2
اسكندريدوم105130346,500,0003,300,000آپارتمانفروش1393/3/18
اسكندريدوم105130346,500,0003,300,000آپارتمانفروش1392/12/19
اسكندري جنوبيدوم1103سرامیک25495,000,0004,500,000دفتر كارفروش1392/12/1
اسكندري جنوبيمختلف962سرامیک0393,600,0004,100,000آپارتمانفروش1392/11/29
اسكندري جنوبيمختلف962سرامیک0393,600,0004,100,000آپارتمانفروش1392/11/28
اسكندري جنوبيمختلف962سرامیک0393,600,0004,100,000آپارتمانفروش1392/10/25
اسكندريدوم105130346,500,0003,300,000آپارتمانفروش1392/10/11
اسكندري جنوبيمختلف962سرامیک0393,600,0004,100,000آپارتمانفروش1392/9/26
اسكندريدوم105130315,000,0003,000,000آپارتمانفروش1392/8/8
اسكندرياول10044000دفتر كارفروش1392/7/22
اسكندرياول100440600,000,0006,000,000دفتر كارفروش1392/7/17
اسكندريدوم105130346,500,0003,300,000آپارتمانفروش1392/6/17
اسكندرياول10044000دفتر كارفروش1392/5/22
اسكندرياول10044000دفتر كارفروش1392/3/28
اسكندريچهارم12030660,000,0005,500,000آپارتمانفروش1392/3/8
اسكندرياول10044000دفتر كارفروش1392/2/18
اسكندرياول105220388,500,0003,700,000آپارتمانفروش1392/2/16
اسكندرياول10044000دفتر كارفروش1392/1/20
اسكندرياول10044000دفتر كارفروش1391/11/29
اسكندريچهارم108211420,000,0003,888,888آپارتمانفروش1391/11/17
اسكندريدوم105128280,000,0002,666,666آپارتمانفروش1391/10/28
اسكندرياول10044000دفتر كارفروش1391/10/16
اسكندريدوم105128280,000,0002,666,666آپارتمانفروش1391/9/19
اسكندريچهارم9521335,000,0003,526,315آپارتمانفروش1391/8/16
اسكندريدوم1002200آپارتمانفروش1391/8/4
اسكندرياول10044000دفتر كارفروش1391/8/1
اسكندريدوم105228250,000,0002,380,952آپارتمانفروش1391/7/24
اسكندريچهارم9521310,000,0003,263,157آپارتمانفروش1391/6/28
اسكندريدوم10022300,000,0003,000,000آپارتمانفروش1391/6/14
اسكندريچهارم1022000آپارتمانفروش1391/6/7
اسكندرياول100440400,000,0004,000,000دفتر كارفروش1391/5/24
اسكندريدوم105228220,000,0002,095,238آپارتمانفروش1391/5/22
اسكندرياول10022310,000,0003,100,000آپارتمانفروش1391/4/12
اسكندرياول100440400,000,0004,000,000دفتر كارفروش1391/3/30
اسكندريدوم105228220,000,0002,095,238آپارتمانفروش1391/3/28
اسكندريهمکف1000سنگ0025,000,000مغازهفروش1391/3/8
اسكندرياول952سنگ000آپارتمانفروش1391/3/6
اسكندرياول1002سراميك2300,000,0003,000,000آپارتمانفروش1391/2/31
اسكندريهمکف1000سنگ2500مغازهفروش1391/2/26
اسكندريچهارم1032سنگ0309,000,0003,000,000آپارتمانفروش1391/2/18
اسكندريچهارم1032سنگ0309,000,0003,000,000آپارتمانفروش1391/2/18

     صفحه 1  از 3          
اﺳﻜﻨﺪري ﻣﺤﻠﻪ 7 از ﻧﺎﺣﻴﻪ 3 واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 11 اﺳﺖ. ﻣﺤﺪوده ي آن از ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب در ﻏﺮب، ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺷﺮق، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﺷﻤﺎل، و ﻛﻤﻴﻞ در ﺟﻨﻮب و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﻮﻟﻲ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ. ﻏﺮب اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان، ﺷﺮق آن ﻣﺤﻠﻪ ي ﺣﺮ (ﺑﺎﻏﺸﺎه )، ﺷﻤﺎل ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮري و در ﺟﻨﻮب ﻣﺤﻠﻪ دﺧﺎﻧﻴﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ: 
ﻣﺤﻮر ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﻤﻊ و ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﻜﻨﺪري از ﻛﻤﻴﻞ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ 3 ﺷﻬﺮداري ﻧﺎم اﺳﻜﻨﺪري را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ داده اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺎم ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻛﻪ در درﺑﺎر رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻠﻪ اﺳﻜﻨﺪري ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻛﺎرﻛﺮد ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﻏﺸﺎه و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﺳﺖ. 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎل 1385 ﻛﻞ ﻛﺸﻮر 19484 ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و در 2672 ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ 9802 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 50/3 درﺻﺪ را ﻣﺮدان و 9682 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 49/7 درﺻﺪ را زﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
از اﻣﺎﻛﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد. اﻣﺎﻛﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ 3 ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ، 2 راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، 1 ﻣﺴﺠﺪ، 1 داروﺧﺎﻧﻪ، 4 ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ و 1 ﻣﺮﻛﺰ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺳﺮاي ﻣﺤﻠﻪ اﺳﻜﻨﺪري اﺳﺖ. ﺻﺎدق ﻫﺪاﻳﺖ و دﻛﺘﺮ اﻗﺒﺎل ﻧﻴﺰ از اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ. 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ورزﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮاﻓﻴﻚ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ و ﻫﻮا از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺤﻠﻪ ي اﺳﻜﻨﺪري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻫﺮاه ﺑﻮدن ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﻜﻨﺪري ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.  
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com